X
WAŻNE: NA NASZYCH STRONACH STOSUJEMY PLIKI COOKIE. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do 50 mikroprzedsiębiorstw* i ich 180 pracowników**(w tym min. 92 kobiet) oraz kadry zarządzającej, z województwa lubelskiego, niezależnie od profilu działalności.
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób spełniających łącznie warunki wskazane poniżej:

  • pracownicy mikroprzedsiębiorstw,
  • pracownicy mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i posiadających siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa lubelskiego
  • w co najmniej 80 procentach pracownicy mikroprzedsiębiorstw, które nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
  • pracownicy mikroprzedsiębiorstw, które nie prowadzą działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis)),
  • pracownicy mikroprzedsiębiorstw, które nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
  • pracownicy mikroprzedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis.

*Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milinów EUR.

Przy kwalifikowaniu do kategorii MŚP należy uwzględnić wielkość całego przedsiębiorstwa, a nie wyłącznie filii, delegatury lub oddziału w odniesieniu do definicji zawartej w zał. I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (art. 5 ust. z dn. 2 lipca 2004 r.) oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Może być on samodzielny finansowo i rachunkowo. Oddział nie posiada odrębnej od przedsiębiorcy podmiotowości cywilno-prawnej, nie jest więc odrębnym przedsiębiorcą. Oddział wykonuje działalność w imieniu centrali przedsiębiorcy (jako (przedstawiciel).Tym samym podmiotem wszystkich praw i obowiązków pozostaje więc przedsiębiorca, będący jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej/pomocy de minimis. Oddział, filia, delegatura nie mogą występować w roli beneficjenta pomocy publicznej/pomocy de minimis.
Przy ustaleniu wielkości przedsiębiorstwa należy uwzględnić powiązania kapitałowe, organizacyjne i gospodarcze z innymi przedsiębiorstwami, które wpływają na zmianę wielkości przedsiębiorstwa.

**Pod pojęciem pracownika rozumie się:

  • pracowników mikroprzedsiębiorstw w rozumieniu art.2 ust. z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r.,nr 21, z późn.zm.),
  • właściciela pełniącego funkcje kierownicze,
  • wspólnika,  w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Lechaa Consulting Sp. z o.o.
tel. (81) 759 30 11, fax. (81) 759 30 11

Wizyt na stronie: